autovit.ro
B SECTIUNI

Cum contești o amendă auto: documente necesare și termen de contestație

Șoferii care au fost amendați și consideră că măsura a fost una abuzivă pot face contestație pentru anularea amenzii. În continuare, poți afla mai multe despre legislația ce reglementează contestația unei amenzi auto, termenul de contestație, cum poți contesta un proces-verbal de contravenție, care este valoarea unei amenzi rutiere, precum și alte lucruri importante de care să ții cont.

Cadru legislativ
Care este termenul de contestație
Ce poți contesta
Cum poți contesta un proces-verbal de contravenție
Ce valoare au amenzile rutiere
Alte aspecte de care să ții cont

Cadru legislativ

Contestația unei amenzi auto este reglementată prin Ordonanța de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare. Articolul nr. 15 din OG spune că agenții constatatori pot fi doar primarii, ofițerii și subofițerii din cadrul MAI, persoane împuternicite în acest scop de către miniștri, persoane prevăzute în legi speciale și alți reprezentanți ai autorităților publice centrale.

Conform articolului nr. 5 din OG nr. 2/2001, principalele sancțiuni care pot fi contestate sunt:

 • Avertismentul;
 • Amenda contravențională;
 • Prestarea de activități în folosul comunității.

Același articol mai spune că, pentru aceleași contravenții, poate fi aplicată doar o sancțiune contravențională principală și una sau mai multe sancțiuni complementare. Dacă amenda contravențională și avertismentul pot fi aplicate oricând unei persoane fizice sau juridice, prestarea de activități în folosul comunității se aplică doar persoanelor fizice. Cel mai adesea, procesele-verbale de contravenție sunt realizate pentru circulația pe drumurile publice, circulația în mijloacele de transport în comun, activități în spații publice sau activități de comerț.

Ce documente trebuie să prezinți la controlul de rutină în trafic

La un control de rutină în trafic, trebuie să prezinți următoarele documente:

 • Actul de identitate (CI sau BI);
 • Permisul de conducere;
 • Atestatul profesional, dacă este cazul;
 • Talonul mașinii;
 • Asigurarea RCA a mașinii.

Lipsa oricărui document poate duce la amendă contravențională.

Ce trebuie să cuprindă procesul-verbal de contravenție

Ordonanța de Guvern nr. 2/2001 prevede și informațiile care trebuie să fie cuprinse în procesul-verbal de contravenție. Potrivit articolului nr. 16 din OG nr. 2/2001, următoarele date sunt obligatorii:

 • Data și locul unde a fost încheiat;
 • Numele, prenumele, funcția și instituția din care face parte agentul constatator;
 • Datele de identificare inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă al contravenientului;
 • Descrierea detaliată a faptei contravenționale, care să includă data, ora și locul săvârșirii, precum și informații despre împrejurări care pot ajuta la determinarea gravității faptei și la evaluarea pagubelor pricinuite;
 • Menționarea actului normativ prin care se stabilește și sancționează contravenția;
 • Indicarea societății de asigurări, dacă fapta a avut loc ca urmare a unui accident de circulație;
 • Menționarea opțiunii de achitare în 15 zile a jumătate din minimul amenzii prevăzute în lege, doar dacă legislația în vigoare prevede această posibilitate (articolul nr. 28 din Legea nr. 203/2018). Anterior, termenul era de 48 de ore lucrătoare;
 • Termenii în care poți ataca decizia și organul unde poți depune plângerea.

În cazul persoanelor juridice, se vor menționa și informații precum denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul fiscal al firmei, precum și datele de identificare ale reprezentantului persoanei juridice.

În cazul în care contravenientul este un cetățean străin, persoană fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate, procesul-verbal va trebui să includă seria și numărul pașaportului sau alt document de trecere a frontierei, data eliberării sale și statul emitent.

Pentru situațiile în care contravenientul este minor, procesul-verbal va include numele, prenumele și domiciliul părinților sau al reprezentanților legali.

Potrivit legii, agentul constatator este obligat să aducă la cunoștința contravenientului dreptul de a face obiecțiuni legate de conținutul actului de constatare. Dacă există, obiecțiunile sunt trecute separat, la rubrica „Alte mențiuni”. Altfel, riscă nulitatea procesului-verbal.

În cazul în care procesul-verbal nu are semnătura contravenientului, agentul constatator trebuie să desemneze un martor, pentru a contrasemna documentul. Conform legislației, un alt polițist nu poate fi trecut ca martor.

Ce trebuie să conțină dosarul plângerii

Dosarul contestației trebuie să includă descrierea faptelor cu referire la prevederi din lege, precum și următoarele documente, în două copii:

 • Contestația;
 • Copie după procesul-verbal de contravenție;
 • Dovada achitării taxei judiciare de timbru, de 20 de lei;
 • Memoriu împotriva polițistului, dacă este cazul;
 • Alte documente justificative.

Dosarul se va depune la serviciul Poliție Rutieră, situat pe lângă Inspectoratul Județean pe raza căruia a avut loc contravenția.

Care este termenul de contestație

În general, poți depune contestație în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, potrivit articolului nr. 31 din Ordonanța de Guvern nr. 2/2001. Există două particularități care ar trebui avute în vedere:

 • Cazul 1: dacă ai semnat procesul-verbal, se consideră, din punct de vedere legal, că ai luat la cunoștință și termenul de 15 zile, timp în care poți depune contestație. Chiar dacă refuzi să iei exemplarul de proces-verbal, dar l-ai semnat, se consideră că ai luat la cunoștință;
 • Cazul 2: dacă ai refuzat să semnezi procesul-verbal de sancționare a contravenției, data comunicării este considerată data primirii acestuia prin poștă/curier, confirmarea de primire sau data afișării pe ușa domiciliului sau a sediului societății comerciale. Din acest moment al comunicării, va curge termenul de 15 zile, în care poți depune contestația.

Instanța competentă este considerată judecătoria pe raza căreia a fost săvârșită contravenția. Potrivit articolului nr. 32 din OG nr. 2/2001, contestația suspendă executarea până în momentul soluționării cauzei. Foarte important de știut: procesul-verbal de contravenție, neatacat în termenul legal, și hotărârea judecătorească irevocabilă, prin care s-a soluționat plângerea, au titlu executoriu, fără a fi necesare alte formalități.

Totuși, în unele cazuri, ai dreptul la recurs în cazul unei hotărâri judecătorești nefavorabile; este de reținut că motivarea apelului nu este obligatorie, motivul putând fi susținut și oral, în fața instanței. Recursul trebuie formulat în maximum 15 zile de la comunicarea deciziei și se va judeca la secția de contencios administrativ a tribunalului. Apelul suspendă temporar executarea deciziei.

Deși în lege este prevăzut că se va soluționa cu precădere, judecata nu se va termina într-o lună. În funcție de numărul de cazuri de la judecătorie, procesul poate dura între șase și nouă luni.

In ce termen poti depune contestatie amenda auto

Ce poți contesta

Contestația unei amenzi auto în instanță se face legat de două aspecte: legalitatea actului și aspectul temeiniciei faptelor consemnate. Să le luăm pe rând.

În primul caz, în ceea ce privește legalitatea procesului-verbal, trebuie să fie menționate anumite aspecte. Absența oricărui element de acest fel atrage după sine nulitatea absolută a documentului. Același lucru este valabil dacă agentul a greșit numele persoanei, CNP-ul sau alte date de identificare.

Cu alte cuvinte, procesul-verbal este anulabil, dacă lipsesc sau sunt greșite informații legate de: datele de identificare ale contravenientului, inclusiv CNP-ul, datele agentului constatator (nume, prenume, funcție, instituție), data și locul încheierii procesului-verbal, descrierea faptei contravenționale, inclusiv menționarea datei, orei, a locului și a împrejurărilor (în urma cărora pot rezulta informații lămuritoare despre gravitatea faptei), încadrarea faptei în textul legii și identificarea exactă a prevederilor legale încălcate, semnătura agentului constatator pe fiecare pagină a procesului-verbal.

Încă există controverse legate de nulitatea procesului-verbal în cazul absenței numelui societății de asigurare, a mențiunii legate de termenul de 48 de ore lucrătoare în care se poate plăti jumătate din amendă, a mențiunii că poți formula o contestație în termen de 15 zile, a obiecțiunilor tale și a datelor despre martori.

De asemenea, procesul-verbal poate fi realizat și în lipsa contravenientului, însă doar cu respectarea unor proceduri speciale de consemnare. Atunci când contravenientul sau un împuternicit al acestuia lipsește sau dacă persoana se află în imposibilitatea de a semna procesul-verbal (de exemplu, dacă este în stare de ebrietate), acest lucru trebuie consemnat de un martor, altul decât un alt agent constatator.

Pe lângă datele contravenientului, agentul constatator trebuie să ia și datele martorului, plus semnătura acestuia. Dacă nu există niciun martor, agentul poate să consemneze situația în cuprinsul documentului, însă lipsa semnăturii poate atrage după sine nulitatea procesului-verbal.

Legat de temeinicia faptelor consemnate, există o doză semnificativă de subiectivism. Astfel, trebuie să arăți, în motivarea contestației, că există diferențe importante între situația consemnată în procesul-verbal și situația reală, că descrierea este incorectă sau că aprecierea faptelor a fost exagerată.

Orice afirmație care vine în contradicție cu procesul-verbal trebuie să fie susținută prin probe în instanță. Autoritatea judecătorească nu este obligată să rețină aspecte de acest fel, dacă nu sunt susținute de dovezi solide sau de declarația unor martori.

Cum poți contesta un proces-verbal de contravenție

Primul pas în contestația unui proces-verbal este realizarea dosarului, pe care îi vei depune la instanța de judecată pe raza căreia a fost săvârșită contravenția. Se recomandă redactarea contestației în 3-4 exemplare. Înainte de a trece la plângere, stabilește-ți un obiectiv, adică ce anume vei solicita instanței. De exemplu, poți solicita anularea procesului-verbal, schimbarea încadrării de la amendă la avertisment, diminuarea valorii amenzii sau, în cazul în care ai plătit-o, restituirea sumei.

În situația în care contestația privește datele care lipsesc sau sunt eronate în procesul-verbal, nu mai este nevoie să descrii fapta propriu-zisă și împrejurările în care s-a desfășurat, fiind suficient să arăți, cu probe pe text, aceste omisiuni sau greșeli.

Dacă se contestă temeinicia faptei, este necesar să descrii situația, împrejurările sale, precum și varianta ta vs varianta agentului constatator. Este recomandat ca descrierea să fie cât mai concisă, cu punctarea diferențelor dintre situația descrisă în procesul-verbal și cea reală. Menționează dacă îți dorești judecarea în lipsă, caz în care instanța va soluționa cazul doar pe baza documentelor depuse la dosar (articolul nr. 583 din Codul de Procedură Civilă).

Mai mult, poți aduce probe suplimentare, care să te ajute, și se pot audia martori, dacă este încuviințat în prealabil acest lucru.

Din dosar nu ar trebui să lipsească dovada achitării taxei judiciare de timbru, în valoare de 20 de lei. Anterior intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, plângerile împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției erau scutite de taxe.

Ce valoare au amenzile rutiere

În anul 2020, prin Ordonanța de Urgență nr. 1/2020, Guvernul României a instituit plafonarea punctului de amenda la 145 de lei. În acest context, amenzile rutiere variază între 290 lei, respectiv 2,3 puncte de amendă pentru sancțiunile de clasa I, și peste 3.000 de lei, pentru 21 puncte de amendă.

Amenda poate fi achitată la Trezoreria Statului, la instituțiile financiare cu care există încheiate convenții sau online, pe ghișeul.ro. Amenzile cuvenite bugetului local se pot plăti și la sediul autorității administrației publice locale.

Dacă este necesar, amenda poate fi plătită și la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. Există obligația trimiterii unei copii după chitanță direct agentului constatator sau prin poștă ori email, instituției din care face parte (articolul nr. 28 din OG nr. 2/2001).

Alte aspecte de care să ții cont

Conform articolului nr. 13 din OG nr. 2/2001, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie după șase luni de la săvârșirea faptei. Cu alte cuvinte, dacă agentul a constatat fapta, poate aplica sancțiunea în termen de șase luni.

De asemenea, comunicarea procesului-verbal de către agent contravenientului trebuie să se realizeze în maximum o lună de la data aplicării sancțiunii.

Este indicat să plătești amenda, chiar dacă o vei contesta. Acest lucru este util, pe de-o parte, deoarece vei plăti doar 50% din sumă, iar dacă vei pierde procesul, va trebui să achiți întreaga sumă. Mai mult, recuperarea banilor se va face oricum, dacă ai câștig de cauză.

Așa cum spune și OG nr. 2/2001, absența sau scrierea greșită a unor mențiuni poate atrage după sine nulitatea procesului-verbal, motiv pentru care este foarte important să studiezi cu atenție documentul. De exemplu, dacă agentul și-a trecut doar numele (nu și prenumele) sau a uitat să se semneze, poți contesta procesul-verbal destul de ușor.

Un alt aspect important este că, în urma contestației, poți primi permisul înapoi, dacă acesta a fost suspendat. Regula se aplică și în cazul apelului. Autoritățile nu vor veni la ușa ta pentru a ți-l da, trebuie să îl ceri tu. Pentru a recupera permisul, după înregistrarea plângerii la judecătorie, solicită instanței un certificat de grefă. Acest document va trebui prezentat la Poliție, pentru recuperarea permisului.

Majoritatea șoferilor au primit cel puțin o amendă. Dacă ți se pare că amenda este abuzivă și ai dovezi sau martori care sunt dispuși să vorbească la tribunal sau ai descoperit informații absente ori greșeli în procesul-verbal, te poți adresa instanței pentru contestație. Costurile sunt minore și îți poți recupera destul de ușor suma plătită, dacă ești îndreptățit.

Sursa foto: Shutterstock

8 Comentarii

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ne gasesti pe:
Ai intrebari?

Acceseaza sectiunea Ajutor

(031) 860 90 90 (de Luni pana Vineri intre
09:00 - 18:00)